บริษัทจะหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562- 1 มกราคม 2563 และจะเปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563