บริษัทจะหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

เนื่องในวันชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และเปิดทำการวันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2562 ครับ

ทรงพระเจริญ